Andmete kasutamise põhimõtted

Dentsu elustiili ja väärtuste uuring

Viimati uuendatud: 12.10.2020

 

Dentsu Eesti on rahvusvaheline meediareklaami ettevõte, mille põhitegevuseks on ettevõtete turundustegevuste täpsemaks ja efektiivsemaks muutmine erinevates kanalites (TV, ajalehed, uudiskirjad, internetikeskkonnad jne). Seetõttu on tarbijate elustiili ja väärtuste tundmine meie jaoks oluline.

Toodud andmete kasutamise põhimõtted selgitavad, milliseid isikuandmeid me elustiili ja väärtuste uuringu ja selle jätku-uuringute kaudu kogume.

Dentsu Eesti elustiili ja väärtuste uuring on tarbijauuring, mis kogub infot selle kohta, missuguseid tarbijaid missugused tooted ja teenused huvitada võiksid. Uuringu käigus antud vastuste abil on teil võimalus mõjutada suurte brändide otsuseid nende kaubamärkide ja toodete tuleviku kohta.

Uuringuga seotud osapooled

Dentsu Eesti on antud elustiili ja väärtuste uuringus kogutud isikuandmete sõltumatu töötleja (loe täpsemalt osast „Millist tüüpi infot me kogume“). Uuringu andmeid võivad, ainult siin kirjeldatud eesmärkidel ja põhjustel, kasutada ka teised Dentsu gruppi kuuluvad ettevõtted

Dentsu elustiili ja väärtuste uuringus korraldab andmekogumise ja leiab vastajad meie koostööpartner. Tegemist on uuringufirmaga, mille paneeli liikmeks te olete vabatahtlikult hakanud ja nad on teie isikuandmete ainus haldaja. Soovitame selle andmete kasutamise põhimõtete info kõrvale lugeda ka uuringufirma andmete kasutamise põhimõtteid.

Uuringu andmekogumise viib Dentsu Eesti jaoks läbi uuringufirma Norstat Eesti AS, kes on kõigi temaga jagatavate andmete sõltumatu töötleja (nt. liikmeks registreerumisel antud kontaktandmed,  uuringu käigus antud isikuandmed). Norstati isikuandemete töötlemise põhimõtted leiate siit: https://www.norstatpanel.com/et/andmekaitse

Võime teid kutsuda osalema ka jätku-uuringus, mida viiakse läbi Dentsu Eesti klientide tellimusel. Klient, kelle jaoks jätku-uuring läbi viiakse, on uuringu käigus kogutud isikuandmete sõltumatu töötleja.

Millist tüüpi informatsiooni me kogume

Kui osalete elustiili ja väärtuste uuringus jagab uuringufirma, kes on meie andmekogumise partneriks, meiega järgmist infot:

  • Unikaalne ID-kood. Uuringufirma edastab meile uuringu tulemustega koos teie unikaalse ID-koodi (juhuslik tähtede ja numbrite kombinatsioon), mis on teile uuringufirma poolt määratud. Kõik teie isikuga otseselt seotud andmed eemaldatakse andmefailist enne selle meiega jagamist (nt nimi, e-posti aadress jne.)
  • Vastused küsimustele. Uuringus esitame me küsimusi teie arvamuste, huvialade, erinevate toodete omamise ja ostmise, vanuse, ametinimetuse, sissetuleku, elustiili, meediakasutuse, reklaamidesse suhtumise ja muu sellise kohta, mis aitavad meil erinevat tüüpi inimesi kirjelda.
  • Teie vastused küsimustele, mis võivad puudutada rassi, etnilist kuuluvust, seksuaalset orientatsiooni ning usulisi või filosoofilisi veendumusi, tervist, poliitilisi tõekspidamisi või ametiühingusse kuulumist („Eriliiki isikuandmed”). On teie otsustada, kas olete nõus meile neid isikuandmeid edastama. Teile on antud võimalus valida ka vastusevariant „eelistan mitte öelda“ või „olen erapooletu”. Nagu kõikide isikuandmete puhul, mis Teie kohta uuringuga kogume, ei kasuta me seda teavet selleks, et meie kliendid saaksid teile turundus- ja reklaamsõnumeid edastada.
  • Küpsiste andmed. Brauseris seadistatud ja salvestatud kolmandate osapoolte küpsiste andmeid saame juhul, kui olete selleks uuringu käigus esitatud küsimusele vastates andnud nõusoleku.

Dentsu Eesti ei saa teie kontaktandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress). Sellised, teiega otseselt seostatavad andmed, eemaldab meie koostööpartner andmefailist enne kui ta seda meiega jagab.

Küpsistega seotud andmed

Kui vastate uuringule internetis, võib uuringufirma küsida luba teie veebilehitsejasse küpsiste paigaldamiseks. Küpsis salvestab teie unikaalse ID-koodi ja võib sünkroniseerida seda teiste teie seadmes olevate küpsistega (näiteks küpsistega, mis salvestavad teie poolt külastatud veebilehti). Selle info analüüsimine võimaldab meil leida teiega sarnaselt käituvaid sihtrühmi. Neid andmeid kasutatakse sihtrühmade täiendavaks analüüsimiseks, mitte selle põhjal turundus- ja reklaamsõnumite edastamiseks.

Miks me isikuandmeid töötleme

Me ei kasuta elustiili ja väärtuste uuringu käigus kogutud isikuandmeid mitte kunagi selleks, et meie kliendid saaksid teile teha otsepakkumisi.

Uuringu käigus kogutud andmeid kasutame analüüsiks, et tarbijatest paremini aru saada – kuidas erinevad inimesed erinevatele turundus- ja reklaamitegevustele reageerivad. Teie antud vastused aitavad meil paremini mõista, mis tüüpi inimestele peaksid meie kliendid oma turundus- ja reklaamitegevusi suunama. Kõik analüüsid tuginevad alajaotuses „Millist tüüpi andmeid me kogume“ kirjeldatud andmetele.

Võime elustiili ja väärtuste uuringu andmeid kasutada ka selleks, et otsida sarnaselt käituvaid inimesi ja suunata turundus- ja reklaamitegevusi nendele gruppidele. Sarnaselt käituvate inimeste otsimine võib sisaldada ka profiilianalüüsi (detailsem selgitus allpool). Nagu varasemalt välja toodud, ei hakata uuringus osalemise tõttu ühelegi vastajale suunama turundus- ja reklaamitegevusi või pakkumisi.

Osa andmete töötlemisest, mis me teeme, on tuntud kui profiilianalüüs – andmete automatiseeritud töötlemine, et analüüsida ja ennustada eelistusi, huvisid ja käitumist. See võimaldab meil paremini sarnaste huvide, eelistuste ja käitumisega inimestest aru saada ja nendeni jõuda.

Me ei analüüsi vastajate profiile selleks, et neile konkreetsete klientide pakkumisi suunata, vaid profiilianalüüs on meie jaoks täiendav võimalus sihtrühmi analüüsida ja otsustada millal, kus ja kuidas nende sihtrühmadega kõige parem rääkida on. Teil on õigus profiilianalüüsist keelduda, vt selle kohta alajaotus „Teie õigused“.

Õiguslikud alused, mis lubavad meil teie isikuandmeid töödelda

Uuringus osaledes annate nõusoleku uuringufirmale jagada meiega andmetöötluseks alajaotuses „Millist tüüpi infot me kogume“ kirjeldatud andmeid.

Alajaotuses „Millist tüüpi infot me kogume“ on välja toodud, et võime saada ka eriliiki isikuandmeid. See on teie otsustada, kas olete nõus meile neid edastama. Teile on võimalik valida ka vastusevariant „eelistan mitte öelda“ või „olen erapooletu”. Kui osalete uuringus ja avaldate meile eriliiki isikuandmeid, võtame seda kui nõusolekut neid andmeid töödelda.

Kust isikuandmed pärinevad?

Elustiili ja väärtuste uuringu andmekogumise viib meie jaoks läbi uuringufirma Norstat. Kui olete sattunud uuringu vastajate hulka, siis olete eelnevalt registreerunud Norstatpaneli liikmeks.

Kui vastate uuringule internetis, võib uuringufirma küsida luba teie veebilehitsejasse küpsiste paigaldamiseks. Tegu on kolmanda osapoole küpsisega, millest saadud andmed (täpsemalt kirjeldatud alajaotuses „Millist tüüpi infot me kogume“) suunatakse kolmanda osapoole küpsiste pakkuja andmehaldusplatvormile, kus andmeid hoitakse käesolevas andmete kasutamise põhimõtetes kirjeldatud eesmärkidel.

Kes isikuandmetele ligi pääsevad?

Analüüsime uuringu andmeid suuremates vastajate gruppides – sihtrühmades või segmentides, mitte konkreetse vastaja tasandil. Sihtrühmade või segmentide andmeid kasutavad Dentsu Eesti töötajad kokkuvõtete ja aruannete tegemiseks ja meediastrateegia soovitusteks meie klientidele. Sihtrühmade või segmentide pealt tehtud uuringute kokkuvõtteid ja aruandeid kasutavad ka meie kliendid.

Uuringu käigus kogutud konkreetsete vastajate andmeid jagatakse: (i) Dentsu Aegis Network gruppi kuuluvate ettevõtetega, kasutamiseks samadel eesmärkidel nagu on kirjeldatud alajaotuses „Miks me isikuandmeid töötleme“ (ii) ettevõttega, kes saavad meid samas alajaotuses kirjeldatud ülesannetega abistada, näiteks ettevõtted, kelle programme kasutame andmeanalüüsiks (kust näeb tulemusi sihtrühma, mitte vastaja põhiselt), (iii) Dentsu Eesti kliendiga, kes on tellinud vastava analüüsi.

Tuletame meelde, et uuringupartner jagab meiega, teie kohta, väga piiratud infot (vastused küsimustele, unikaalne ID-kood (vt alajaotust „Millist tüüpi infot me kogume“)).

Andmete säilitamine

Andmed säilitatakse nii kaua kui vajalik, et alajaotuses „Miks me teie andmeid töötleme“ kirjeldatud eesmärgid täita ja kooskõlas meie juriidiliste kohustustega andmete säilitamisel. Seejärel andmed kas kustutatakse turvaliselt või säilitatakse anonüümsena nii, et neid saaks analüüsideks kasutada.

Isikuandmete kaitse

Dentsu Eesti rakendab andmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meetmeid, mille eesmärgiks on tagada, et me kogume oma õigustatud huvi teostamiseks võimalikult vähe andmeid ja neid saavad näha ainult need, kellel on selleks vajadus. Kindla aja tagant kontrollime, et andmete kasutamise piiranguid järgitakse (nt et uuringus osalejatele ei suunataks konkreetseid pakkumisi või reklaame).

Dentsu  Informatsiooni Turvalisuse Programm on kogu gruppi hõlmav informatsiooni turvalisuse valdkond, mille ülesanne on turvariskide analüüsimine. Tagamaks teie isikuandmete turvalisus, on loodud eeskirjad, mis tuginevad ISO27001/2 ja NIST standarditel ja on kehtivad kõikidele Dentsu grupi ettevõtetele.

Teie õigused

Teil on õigus (mõningate erandite ja piirangutega):

  • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, sealhulgas profiilianalüüsile. Te võite esitada vastuväiteid igal ajahetkel. Lõpetame vastuväitega seotud andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui me ei suuda näidata, et võime andmete töötlemist mõjuvatel õiguslikel alustel jätkata;
  • saada juurdepääs oma isikuandmetele. Kui te esitate sellise nõude meie käes olevate ja teid puudutavate andmete nägemiseks, oleme me kohustatud teile selle informatsiooni avaldama, kaasa arvatud teie isikuandmete kirjeldus ja koopia ning põhjendus, miks me neid andmeid töötleme;
  • taotleda, et edastaksime teile või teie valitud kolmandale isikule teie isikuandmed struktureeritud, tavaliste vahenditega kasutatavas, masinloetavas vormis;
  • teatud tingimustel taotleda oma isikuandmete kustutamist;
  • taotleda oma isikuandmete parandamist või ajakohastamist juhul, kui need ei vasta tõele või on ebaõiged;

piirata oma isikuandmete töötlemist. Juhul, kui te seda nõuate, võime me teie isikuandmeid säilitada, kuid nende töötlemine on keelatud seni kuni piirang on jõus;

  • esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele (Andmekaitseinspektsioon) selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume või kasutame.

Tuletame meelde, et uuringupartner jagab meiega, teie kohta, väga piiratud infot (vt alajaotust „Millist tüüpi infot me kogume“). Kui otsustate ülalpool kirjeldatud õigusi kasutada, võime paluda teil esitada täiendavat teavet, et saaksime enne edasiste sammude astumist teie identiteedis veenduda.

Kui soovite mis tahes informatsiooni osas mõnda neist õigustest kasutada, võtke palun meiega ühendust (vt alajaotust „Kontaktandmed“). Võtame teie taotlust arvesse ja vastame sellele vastavalt kehtivale seadusele.

 

Isikuandmete edastamine välisriikidesse

Kogutud andmeid säilitatakse serverites, mis võivad asuda erinevates riikides. Me võime andmeid ja uuringutulemuste kokkuvõtteid kasutada Dentsu teiste riikide kontorites või jagada neid klientidega teistes riikides.

Andmeid edastades võtame me kasutusele vastavad meetmed, et tagada Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse täitmine. Näiteks edastame andmeid ainult riiki, mille osas Euroopa Komisjon on teinud otsuse, et pakutav isikuandmete kaitse on piisav või andmete edastamine kellelegi, kes on allkirjastanud Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud tüüptingimustega lepingu.

Kontaktandmed

Kui teil on andmete töötlemise põhimõtete kohta küsimusi või soovite kasutada mõnda alajaotuses 9 välja toodud õigustest, võtke meiega ühendust:

Aadress: Dentsu Estonia, Narva mnt 7D, 10117 Tallinn

Telefon: +372 6696 760

E-post: info.estonia@dentsu.com

 

Muudatused ja täiendused

Vajadusel uuendame andmete kasutamise põhimõtteid. Viimase kehtiva versioon andmete kasutamise põhimõtetest leiate meie kodulehelt www.dentsu.ee .

 

Mõistete selgitused

Vastutav töötleja – isik või ettevõte, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid

Euroopa Majanduspiirkonna riigid – Euroopa Liidu liikmesriigid ja Island, Liechtenstein ning Norra.

Isikuandmed – mis tahes teiega seotud andmed või informatsioon, mille alusel on võimalik teid tuvastada.

Isikuandmete töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming, näiteks nende kogumine, säilitamine, avaldamine ning kustutamine.

Profiilianalüüs – isikuandmete automatiseeritud töötlemine inimeste käitumise analüüsimiseks ja prognoosimiseks (nt töötulemused, majanduslik olukord, isiklikud eelistused, huvid, käitumine, asukoht või liikumine)